ALGEMENE VOORWAARDEN

VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Tickets voor één van onze theatervoorstellingen, die plaatsvinden in de
St.-Martinusschool, dreef 47 te 9930 Lievegem, worden aangeboden door vzw KTKV (Koninklijke Toneelbond Kunst Veredelt), met zetel te Nekke 41, 9930 Lievegem en met als ondernemingsnummer 0685952425
2. Een ticket geeft toegang voor slechts één persoon tot het evenement op de plaats, de datum en het uur, vermeld op het ticket.
3. Elk ticket heeft een unieke barcode/QR-code die gescand wordt aan de ingang van het evenement. Het ticket is enkel geldig met een leesbare barcode/QR-code of controlestrook en dient op verzoek te worden getoond.
4. De aankoop van tickets kan tot 48 uur vóór aanvang van het evenement kosteloos geannuleerd worden of doorgegeven worden aan derden, mits toestemming van de organisator, via reservatie@kunstveredeltzomergem.be
5. De aankoper (consument) is verantwoordelijk voor het gebruik van dit ticket. Enkel die persoon die als eerste het originele ticket gebruikt, wordt tot het evenement toegelaten. Het heeft dus geen nut een ticket te kopiëren of eenzelfde ticket meerdere malen aan te bieden. De houder van een gekopieerd ticket zal bijgevolg de toegang tot het evenement worden geweigerd. Draag er dus zorg voor dat niemand jouw ticket kan kopiëren.
6. Namaak van tickets is strafbaar en wordt juridisch vervolgd.
7. Het is verboden een ticket door te verkopen of dit om commerciële redenen op welke wijze dan ook aan derden te verschaffen. Koop dus nooit een ticket van een onbekende, je hebt geen enkele geldigheidsgarantie.
8. Bij oneigenlijk gebruik kan het ticket ongeldig worden verklaard.
9. De organisatie en exploitant wijst elke verantwoordelijkheid af bij verlies, diefstal of bij een eventueel oneigenlijk gebruik van een ticket.
10. De houder van een ticket neemt op eigen risico deel aan het evenement waarvoor dit ticket toegang verleent en ontslaat de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid bij gebeurlijke incidenten.
11. Elke bezoeker dient zich te houden aan het reglement van de site en dient de aanwijzingen van de medewerkers en organisatie op te volgen. Bij het niet volgen van deze regels of aanwijzingen kan de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd.
12. Elk ticket geeft recht op een eenmalige toegang tot het evenement vermeld op het ticket.
13. Wijzigingen in het programma geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket.
14. De aankoop van drank- en eetbonnen is definitief en worden onder geen beding terugbetaald door de organisator. Deze kunnen steeds op onze volgende evenementen gebruikt worden.
15. Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform met de regelingen van de wet 08/12/1992 van betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zie ook onze privacyverklaring.